Digital Media
AFX221 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลอง
      วิชา AFX221 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กา..
10,069.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,069.00฿
AFX252 การถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
วิชา AFX252 การถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะการการถ่ายทำภาพยนตร์ ..
10,079.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,079.00฿
AFX252 การถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น version 02
วิชา AFX252 การถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะการการถ่ายทำภาพยนตร์ ..
109.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 109.00฿
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
“พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น(INTRODUCTION TO FUNDAMENTAL DESIGN)” เล่มนี้เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการส..
10,059.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,059.00฿
GAD343 การออกแบบอินโฟกราฟิก
Infographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิก เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ มีเนื้อหาสาระเ..
10,059.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,059.00฿
SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น (Introduction to Computer Graphics)
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น รหัสวิชา SDM118 นี้ได้เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็..
10,059.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,059.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2024
Total visited 16485 hits