Information Technology
BCS222 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สามารถตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยการนำเอ..
10,199.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,199.00฿
BCS222 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ  เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สามารถตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยก..
10,199.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,199.00฿
BCS232 Business Information System
..
10,099.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,099.00฿
BCS348 วิชาการสื่อสารและการจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)
BCS348 วิชาการสื่อสารและการจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  ..
10,089.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,089.00฿
CSC111 Data Structure
การจัดการกับข้อมูลที่มีจำนวนมาก จำเป็นต้องศึกษาวิธีการที่เหมาะสม โดยการเลือกรูปแบบวิธีการต่างๆ ให..
10,099.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,099.00฿
CSC303 ระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพัธ์ ภาษาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล รูปแบบทัดฐาน ตัวแบบจำลองควา..
10,109.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,109.00฿
ICT112 กฎหมายและจริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบค าสอน วิชา ICT112 กฎหมำยและจริยธรรมในด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ  เกิดขึ้นจากการรวบร..
10,189.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,189.00฿
ICT112 กฎหมายและจริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรัลปรุง)
เอกสารประกอบค าสอน วิชา ICT112 กฎหมำยและจริยธรรมในด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ  เกิดขึ้นจากการรวบร..
189.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 189.00฿
ITE513 การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ
ตำรา “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)” มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานข..
10,049.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,049.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2023
Total visited 5322 hits