Law
LAW203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
ในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่จะเข้าถึงผู้ที่ศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านก..
10,079.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,079.00฿
LAW219 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contracts II )
เอกเทศสัญญา2 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า ด้วยจ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน..
10,099.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,099.00฿
LLB203 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
          ปัจจุบัน ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ได้มีการกระทำที่เป็นละเมิดมา..
10,089.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,089.00฿
LLB219 เอกเทศสัญญา ๒
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษารายวิชา LLB ๒๑๙  เอกเทศสัญญา ๒&..
100,129.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 100,129.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2023
Total visited 5765 hits