Accountancy
ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2
หลักการบัญชีขั้นต้น 2 เนื้อหาสาระสำคัญในตำราเล่มนี้ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการบัญชีตามเกณฑ์คงค้า..
10,139.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,139.00฿
ACT103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
หนังสือหลักการบัญชีขั้นต้น 1 จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ACT101 หลั..
100,139.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 100,139.00฿
ACT151 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับวิชาการบัญชี
กฎหมายธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับ วิชาการบัญชี การนำความรู้เกี่ยวกับกฏหมายธุรกิจ และกฏหม..
10,139.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,139.00฿
ACT314 การบัญชีบริหาร (58)
..
10,109.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,109.00฿
ACT341 การสอบบัญชี
ศึกษาวิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพทางการบัญชี แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี พร..
10,159.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,159.00฿
ACT341 การสอบบัญชี edit02(อาจารย์ อุปพันธ์  ทวีผล)
ศึกษาวิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพทางการบัญชี แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี พร..
100,109.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 100,109.00฿
ACT635 สัมมนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สัมมนาการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อประกอบการเรียน การสอนวิชาสัมมนาการควบคุมภายในและ..
10,159.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,159.00฿
BUS228 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
การจัดการและพฤติกรรมองค์กรเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการในการบริหาร หน้าที่สาคัญทางการบริหาร กา..
10,129.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,129.00฿
BUS229 หลักการจัดการและการตลาด
หนังสือ หลักการจัดการและการตลาด ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับป..
100,089.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 100,089.00฿
FIB211 การจัดการการเงินธุรกิจ (Business Finance Management)
     หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชา FIB211 กา..
10,069.00฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10,069.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2023
Total visited 2133 hits