ADS328 การโฆษณากับการส่งเสริมการขาย
ADS328 การโฆษณากับการส่งเสริมการขาย
ผู้แต่ง: ผศ. วรรณี งามขจรกุลกิจ
สำนักพิมพ์: School of Communication Arts
ISBN:
วันที่วางแผง: 2018-07-09
Support:

การสื่อสารการตลาดและสื่อสารแบรนด์ในปัจจุบันไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือการส่งเสริมการขายได้อีกต่อไป แม้กระทั่งบรรดาแบรนด์หรูทั้งหลายยังมีการใช้การส่งเสริมการขายเช่นกัน ในการใช้การส่งเสริมการขายมักใช้คู่กับการโฆษณาเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์จัดขึ้น หากกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดมีความน่าสนใจ สนุก และมีความสุขในการเข้าร่วมแล้ว ในโอกาสต่อๆไปกลุ่มลูกค้าก็จะเฝ้าติดตามรอเพื่อเข้าร่วมกับแบรนด์นั้นๆ จากที่กล่าวมา การส่งเสริมการขาย จัดเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เป็นส่วนประสมสำคัญตัวหนึ่งที่ควรค้นคว้าศึกษา และในการเรียบเรียงเอกสารฉบับนี้ก็เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ADS328 การโฆษณากับการส่งเสริมการขาย สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

Price: 10,059.00฿
Ex Tax: 10,059.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 2919 hits