SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น (Introduction to Computer Graphics)
SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น (Introduction to Computer Graphics)
ผู้แต่ง: อาจารย์ วีรภัทร สุธีรางกูร
สำนักพิมพ์: School of Digital Media
ISBN:
วันที่วางแผง: 2018-09-12
Support:

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น รหัสวิชา SDM118 นี้ได้เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชาชีพเลือกของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชา 

Price: 10,059.00฿
Ex Tax: 10,059.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2021
Total visited 21540 hits