HTM112 การดำเนินงานธุรกิจที่พักแรม (Accommodation Business Operation)
HTM112 การดำเนินงานธุรกิจที่พักแรม (Accommodation Business Operation)
ผู้แต่ง: ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
สำนักพิมพ์: School of Liberal Arts
ISBN:
วันที่วางแผง: 2016-04-03
Support:

หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา HTM 112 ซึ่งเป็นวิชาเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ผู้เขียนได้ค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารและเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม ประเภทและโครงสร้างการบริหารงานโรงแรม ทัศนคติและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในโรงแรม ธุรกิจสปาในประเทศไทย การประหยัดพลังงานในโรงแรมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยังสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในวิชาการโรงแรมอีกด้วย

Price: 1,049.00฿
Ex Tax: 1,049.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 13235 hits