LAW203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
LAW203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
ผู้แต่ง: ดร. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
สำนักพิมพ์: Faculty of Law
ISBN:
วันที่วางแผง: 2017-04-26
Support:

ในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่จะเข้าถึงผู้ที่ศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านการอ่านจากหนังสือหรืออ่านจากสื่อออนไลน์ต่างๆ จากหน้าเว็บไซต์โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงมีการคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์มากขึ้นโดยการพัฒนาสื่อโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นในการที่จะรับสื่อที่ต้องการซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร

Price: 10,079.00฿
Ex Tax: 10,079.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 13212 hits