ITE513 การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ
ITE513 การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ
ผู้แต่ง: ดร. สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
สำนักพิมพ์: School of Information Technology
ISBN: 4209301
วันที่วางแผง: 2017-07-23
Support:

ตำรา “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)” มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานของระบบสารสนเทศองค์กร บทบาทและความสำคัญของนักวิเคราะห์ระบบ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง การออกแบบฐานข้อมูลและการปรับบรรทัดฐาน แผนภาพและตารางตัดสินใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วย (CASE) ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Price: 10,049.00฿
Ex Tax: 10,049.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2023
Total visited 3532 hits