MGT228 หลักการจัดการสมัยใหม่
MGT228 หลักการจัดการสมัยใหม่
ผู้แต่ง: ดร. ณัฐธยาน์ ตรีผลา
สำนักพิมพ์: Faculty of Business Administration
ISBN:
วันที่วางแผง: 2017-10-18
Support:

หนังสือ “การจัดการสมัยใหม่”  ฉบับ e-Book  นี้   จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบ

การเรียนการสอนวิชาการจัดการสมัยใหม่        ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

การจัดการไว้อย่างครอบคลุม ตามกระบวนการทางการจัดการ โดยได้มีการ

สอดแทรกวีดีโอคลิป เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ผู้เขียนหวังเอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียน  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสำหรับการเสริมข้อมูลพื้นฐานทางการจัดการ      เพื่อใช้สำหรับการเรียนใน

รายวิชาเอกของสาขาต่อไป ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้การจัดทำ

หนังสือ “การจัดการสมัยใหม่” ฉบับ e-Book นี้ให้เสร็จลงอย่างสมบูรณ์ มา ณ

โอกาสนี้

Price: 100,119.00฿
Ex Tax: 100,119.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 13237 hits