ACT341 การสอบบัญชี
ACT341 การสอบบัญชี
ผู้แต่ง: ผศ. ยุวดี เครือรัฐติกาล
สำนักพิมพ์: School of Accountancy
ISBN:
วันที่วางแผง: 2017-07-13
Support: 2561

ศึกษาวิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพทางการบัญชี แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง บทบาทความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี หลักและวิธีการในการสอบบัญชี ว่าด้วยการรับงานในการสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญรวมถึงการประเมินความเสี่ยง การประเมินการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการรวบรวมภายในในกรณีมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ทางการบัญชี และวิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการและการรายงานการสอบบัญชี รวมถึง แนวทางการตรวจสอบบัญชีในกรณีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

Price: 10,159.00฿
Ex Tax: 10,159.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 13257 hits