BCS222 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง)
BCS222 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง: ผศ. สุพล พรหมมาพันธุ์
สำนักพิมพ์: School of Information Technology
ISBN:
วันที่วางแผง: 2018-06-19
Support:
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สามารถตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การทำธุรกิจในปัจจุบัน ได้ก้าวไปสู่ธุรกิจอิเล็ก
 
Price: 10,199.00฿
Ex Tax: 10,199.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 13237 hits