HRM229 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HRM229 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้แต่ง: ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
สำนักพิมพ์: Faculty of Business Administration
ISBN:
วันที่วางแผง: 2015-12-22
Support:

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้สังคม และประเทศชาติมีความเติบโต เข้มแข็งและมั่นคง ดังนั้นในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ จึงให้ความสำคัญในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

Price: 10,149.00฿
Ex Tax: 10,149.00฿
Tato Bookstore By Thai-G SPU i-eBook © 2022
Total visited 13252 hits